Ružencové bratstvo

je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú blahoslavenú Pannu Márii a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet, potrebné milosti a snažia sa o neustály pokrok v kresťanskej dokonalosti.

Cieľom Ružencového bratstva (ďalej RB), je spása duší a šírenie úcty k Ružencovej Panne Márii prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktoré udelil reholi Kazateľov (dominikánov) pápež sv. Pius V. dňa 17. septembra 1569 bulou Consueverunt Romani Pontifices. Okrem toho z moci svojho úradu, na večné časy poveril bratov dominikánov, aby rozširovali modlitbu posvätného ruženca v celej latinskej Cirkvi.

Členstvo v Ružencovom bratstve

 • pokrstený katolík, ktorý má minimálne deväť rokov, ktorý sa slobodne rozhodne vziať na seba práva a povinnosti člena RB.
 • každý člen, si môže slobodne vybrať jednu z troch foriem členstva, tzn. byť členom Svätého, Živého alebo Večného ruženca.
 • záväzky si plní každý sám za seba, ktoré ho síce neviažu pod hriechom, ale má sa usilovať o to aby nevznikol hriech z nedbanlivosti, či z pohŕdania duchovnými dobrami – nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba (napr. nemôže sa desiatok modliť matka aj za seba, aj za svojho syna, či dcéru).
 • ak členovi (napr. Živého ruženca) už nevyhovuje táto forma modlitby, môže si zvoliť inú (napr. Svätý, alebo Večný), ktorú momentálne bude plniť zodpovedne (napr. počas pobytu v zahraničí, matky s malými deťmi, pripútaní na lôžko …).
 • členstvo v RB nie je podmienené finančným príspevkom, avšak ktorýkoľvek člen RB môže formou milodaru prispievať do pokladne RB.
 • členstvo zaniká: smrťou člena, vystúpením, vylúčením.
 • člena je možné z RB vylúčiť:  Ak dáva pohoršenie – tzn. byť pre niekoho príležitosťou poklesku v morálnej alebo náboženskej oblasti (napr. vzťah slobodných ľudí žijúcich spolu bez sviatostného manželstva. )

Apoštolát Ružencového bratstva

 • k apoštolátu členov patria: skutky duchovného a telesného milosrdenstva (návšteva chorých, podporovanie sociálne slabých rodín a pod.), podporovanie ružencového apoštolátu medzi deťmi a mládežou vo svojich rodinách a na pracoviskách.
 • členovia RB majú byť nápomocní vo farnosti (napr. zabezpečenie modlitby posvätného ruženca, upratovaním a výzdobou kostola, organizovaním pútí, distribúciou časopisov, spoločnými kultúrnymi podujatiami, prednáškami a pod.).

Stanovy Ružencového bratstva

Členovia RB sa riadia Stanovami Ružencového bratstva na Slovensku. Riadni členovia RB sú členmi dominikánskej rodiny a majú účasť na všetkých dobrách, milostiach i prísľuboch Panny Márie, daných tejto reholi.

Výsady a prísľuby Ružencového bratstva

 • osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie,
 • spoluúčasť na modlitbe posvätného ruženca všetkých členov RB na celom svete a spolupodiel na duchovných plodoch aj po smrti.
 • spoluúčasť na dobrých skutkoch všetkých členov RB
 • spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, sv. omšiach a plodoch apoštolátu členov Rehole dominikánov.
 • spoluúčasť na úplných alebo čiastočných milostiach.
 • každý mesiac provinčný promótor slúži sv. omšu za živých a zosnulých členov Ružencových bratstiev na Slovensku.
 • všetci veriaci, ktorí sa pomodlia posvätný ruženec, môžu za obvyklých podmienok získať čiastočné alebo úplné odpustky.

Okrem toho môžu členovia RB na základe dekrétu Posvätnej Apoštolskej Penitenciárie z 11. januára 1969, za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky v nasledujúcich dňoch:

 • Deň vstupu do Ružencového bratstva
 • Veľká Noc
 • Obetovanie Pána – 2. februára
 • Zvestovanie Pána – 25. marca
 • Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
 • Ružencová Panna Mária – 7. októbra
 • Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
 • Narodenie Pána – 25. decembra

Spoločenstvá Živého, Svätého a Večného ruženca

Šírenie a oživenie modlitby posvätného ruženca v dominikánskom duchu uskutočňujú mnohí veriaci, ktorí sú formovaní dominikánskou mariánskou spiritualitou a zaväzujú sa modliť a šíriť modlitbu posvätného ruženca. Sú súčasťou tzv. dominikánskeho ružencového hnutia, a tvoria ho viaceré ružencové spoločenstvá. Medzi najznámejšie patria spoločenstvá Živého, Svätého a Večného ruženca.

V našej farnosti máme evidovaných členov Živého ruženca.

 

Bratstvo Sv. ruženca pri farnosti sv. Alžbety Uhorskej v Hermanovciach

 

Bratstvo živého ruženca bolo založené v Hermanovciach v roku 1920. Záznamy o členoch nie sú evidované ani nie je možné zistiť počet ruží.

V roku 1995 bolo obnovené ružencové bratstvo a zaevidované u dominikánskej rehole v Košiciach. V tom čase sa zapísal a spresnil zoznam členov a ruží – bolo 22 ruží a 330 členov.

V roku 2003 nastala reorganizácia v ružencovom bratstve a to z toho dôvodu, že pápež Ján Pavol II. rozšíril sv. ruženec o ruženec svetla. Ruže sa museli  rozšíriť z pätnástich členov na dvadsaťčlenné ruže. V tomto období počet ruží vzrástol na 25 a členov Živého ruženca  bolo 500.

Počas pôstneho obdobia roku 2005 sa uskutočnila duchovná obnova Ružencového bratstva s vtedajším promótorom RB na Slovensku P. Šimonom Tyrolom OP.

V roku 2014 sa uskutočnila  reforma. Každý člen  ružencového bratstva mohol prehodnotiť a zvážiť svoje členstvo a nanovo sa prihlásiť. Vtedy  sa ustálil počet ruží Živého ruženca na 18 úplných a jedna ruža je neúplná – má 16 členov.

Za členov Ružencového bratova sa každú prvú nedeľu v mesiaci slúži sv. omša. Členovia bratstva sa zapájajú do modlitbového života farnosti – spoločná modlitba sv. ruženca, modlitby krížovej cesty, účasť na púťach, Turičnej novéne v Gaboltove.

 

 

Schönstattské hnutie

Apoštolát putovných kaplniek

 

 

Medzinárodné schönstattské hnutie, pôsobiace na všetkých kontinentoch sveta, sa stáva čoraz známejšie aj na Slovensku a to najmä cez Apoštolát putovných kaplniek. Táto apoštolská iniciatíva spája všetky spoločenstvá hnutia: sestry, kňazov, rodiny, mužov a ženy, mládež, deti, …

Schönstattské hnutie bolo založené 18. Októbra 1914 r. v Schönstatte, nachádzajúcom sa v Nemecku pri meste Koblenz nad Rýnom. V kaplnke sv. Michala archanjela páter Jozef Kentenich uzavrel s P. Máriou zmluvu lásky. Spolu s chlapcami – študentmi gymnázia, pre ktorých bol vychovávateľom a špirituálom, prisľúbili P. Márii v zmluve lásky: „my Ti budeme neustále dávať – prinášať dôvody našej lásky a Ty tu začni prebývať a pôsobiť“. Dnes je v celom svete ponad dvesto takýchto kaplniek, ktoré sa nazývajú schönstattské sanktuária, a v nich kraľuje P. Mária ako Trikrát Obdivuhodná Matka a Víťazná Kráľovná zo Schönstattu. Tento titul je prevzatý z Litánií loretánskych (Mater Admirabilis – Matka Obdivuhodná) a dejiny Schönstattu sa podpísali pod jeho rozšírenie na súčasné znenie. Titul Mater ter Admirabilis (MTA) sa vzťahuje na jedinečné materstvo P. Márie. ONA je:

Matka BOHA;

Matka VYKUPITEĽA;

Matka VYKÚPENÝCH.

Minulosť Schönstattu a jeho dejiny ukázali, že P. Mária chce naplniť túto svoju materskú úlohu zo schönstattských kaplniek, v ktorých má svoj trón. Chce porodiť Krista v mnohých a mnohých dušiach, robiac ich Kristovými nositeľmi na ich mieste pôsobenia a Kristovými šíriteľmi v našom modernom svete.

Obraz Matky Božej zo Schönstattu je známy, najmä cez putovné kaplnky. Páter Kentenich tam, kde slávnostne umiestňoval obraz MTA, nehovoril toľko o obraze, ale oveľa viac o „svätyňke“, pretože podľa jeho názoru, umiestnením obrazu vzniká nové miesto milostného pôsobenia Matky Trikrát Obdivuhodnej.

Už 30 rokov po založení Schönstattu sa hnutie stalo medzinárodným, k čomu poslúžilo väzenie jeho zakladateľa, pátra Jozefa Kentenicha a umiestnenie ho v koncentračnom tábore v Dachau. Po troch rokoch bol prepustený. Potom začal navštevovať schönstattské centrá rozsiate po celom svete.

Brazílčan, otec rodiny, stály diakon Jan Luiz Pozzobon sa už v  r. 1950 spoznal s pátrom Kentenichom, uzavrel Zmluvu lásky s P. Máriou a svedčil o Božej láske tak, že prinášal putovnú kaplnku (11 kg) o veľkých rozmerov do rodín. Na príhovor P. Márie sa život členov rodín začal meniť. Dnes sedem miliónov rodín po celom svete prijíma mesačne návštevu MTA.

Tým, že Matka Trikrát Obdivuhodná a Víťazná Kráľovná zo Schönstattu  navštevuje rodiny, premieňa ich na „pekné miesto pre Boha a pre ľudí“, zhodne s názvom hnutia (Schönstatt znamená v preklade do slovenského jazyka „pekné miesto“).  Na pekné a pokojné miesta sa rada vracia, tam pracuje so zápalom; tam sa človek dokáže otvoriť

a vyhovoriť; tam je niekto, kto ho vypočuje.

Denne sa každý z nás náhli, nemáme čas a pociťujeme neustály stres.   Práca, vybavovačky, záujmové krúžky detí, rodinné oslavy, … neustále zvonenie mobilov nás ešte viac poháňajú.

 

 1. Matka Božia túži nás navštíviť a uspokojiť. Prichádza so svojím Synom Ježišom ako náš Hosť.

Navrhuje, počas troch dní, chvíle stretnutia s Ňou v našich štyroch stenách, v našom dome, bez náhlenia sa. Nikoho nepozývame, ale chceme ako rodina byť bližšie Boha. Aspoň dva príklady:

 • Počas návštevy Putovnej Matky Božej som sa niečím znepokojila a zasmútila. Vtedy

ma prekvapil môj 8-ročný syn, svojím plným viery tvrdením: „mamka, netráp sa, 

predsa dnes je s nami Matka Božia!“ 

 

Keď mi známy ponúkli prijímať Matku Božiu každý mesiac v dňoch 6. a 7. Spontánne

som odmietla kvôli zaneprázdnenosti. Krátko nato som si uvedomila, že v tých

dňoch odišli do večnosti moji rodičia. Pochopila som, že ponuka prichádza od Boha,

že ma chce v týchto dňoch potešovať po strate rodičov a byť s mnou, ako dobrý Otec

 a Matka“.  

 1. Matka Božia túži posilniť vzťahy v rodine.
 • Istá žena kládla putovnú kaplnku MTA na poličku nad televízorom. Muž namietal, prečo tu kladieš tú kaplnku? Ale žena to komentovala slovami: nech tu stojí! Po nejakom čase, počas ďalších návštev Matky Božej, muž povedal: načo vlastne pozerám ten televízor, keď nič poriadne v ňom neide. A namiesto televízora sa venoval manželke a obaja Matke Božej.
 • 19-ročná Viera napísala: odkedy moja mama vytvorila skupinu APK a navštevuje nás Matka Božia, naše vzájomné vzťahy a atmosféra v rodine sa zmenili. Nedokážem si predstaviť, kto by nám mohol viac pomôcť, ako putujúca Matka Božia. Počas dni návštev nás Ona nabáda na posilnenie sa pri spoločnom stole v rodinnom kruhu. Prosí aspoň o jedno večerné rodinné stretnutie s Ňou a Jej Synom, bez televízora.
 1. Matka Božia nám pomáha prelomiť bariéry a uľahčuje začať náboženské rozhovory a tiež pomáha nadviazať a udržať kontakt s Bohom.

Kaplnka Putujúcej Matky Božej je náboženským symbolom. Kde mlčia ústa, tam sa prihovárajú symbole. Preto putovnú kaplnku môžu prijať taktiež tí, ktorým je ťažko pokľaknúť k modlitbe. Ona chce každého navštíviť tam, kde je.

Tu je svedectvo istej rodiny:

 • už niekoľko mesiacov vediem skupinu, do ktorej patrí desať rodín – všetky vychovávajú deti. Keď je Matka Božia s nami a spolu s deťmi pokľaknem k modlitbe, aj môj manžel tichučko pokľakne vzadu, za nami. Stretnutie s Bohom mi prináša veľa radosti. Keď sa pozerám na moje deti, ako ctia obraz Matky Božej, som najšťastnejšou matkou.

Každomesačné návštevy Matky Božej sú dňami obnovy rodinného a manželského života. Sľubujeme Jej, že budeme Jej venovať viac času. Keď od nás odchádza do ďalšej rodiny, máme v srdci bolesť, že sme Jej tak málo obetovali a priniesli príspevky do kapitálu milosti. Súčasne si uvedomujeme, že každá Jej návšteva je šancou zamyslenia sa nad sebou, zastavenia sa: koľko rôznych vecí nás odťahuje od Boha, občas je treba zlapať dych, inokedy sa vnútorne obnoviť a posilniť nádej, že chceme Bohu ostať verní.

 1. Matka Božia chce nás vychovávať na zodpovedných apoštolov novej evanjelizácie. Matka Božia chce, aby sme Ju priniesli k tým, ktorí zabudli na Boha. Boh nezabudol na nich. Preto potrebuje nás, aby sme P. Máriu zaviedli do ich príbytkov, aby im mohla znova priniesť Krista. P. Mária je najlepšou Misionárkou, ale potrebuje nástroje.
 • Keď nás navštevuje Putujúca Matka Božia, teším sa, že je ktosi veľmi vážený v mojom dome. Moja žena, ktorá zanedbala modlitbu a účasť na sv. omši teraz sa znova začala modliť a navštevuje bohoslužby.
 • V podstate sa nič špeciálne nedeje. Každodennosť. Deti prichádzajú zo školy, obed, odpočinok, domáce úlohy. Potom prichádza z práce manžel. Rozprávame sa spolu. A predsa celková atmosféra je taká, že občas myslím: Boh je skutočne s nami.

A Matka, ako hovorí sv. Ján Pavol II,  nielenže čaká na svoje deti v ich vlastnom dome, ale ide za nimi všade, kde žijú, kde pracujú, kde majú svoje rodiny, kde sú pripútaní k lôžku bolesti, ba dokonca tam, kde zišli z cesty a zabúdajú na Boha, kde majú svedomie obťažené hriechom“.

Prakticky to vyzerá takto:

Z domu do domu, v skupine 7 – 12 rodín alebo osamotených osôb putuje kaplnka. Matka Božia prichádza raz v mesiaci na 2-3 dni k osobám v skupine. Ku kaplnke patrí aj karisblok, ktorý obsahuje odporúčané modlitby, texty k meditácii, k čítaniu, …

Každý má povinnosť odovzdať ju nasledujúcej rodine, ktorá je na zozname. Zoznam je stály, čiže každý mesiac odovzdávame putovnú kaplnku tej istej rodine a tiež ju prijímame od tej istej rodiny. Ak sa pridajú nové rodiny, vznikne nová skupina, na jej čele je zodpovedná osoba – vedúca. Tieto sú v kontakte s Bohu zasvätenou osobou patriacou do schönstattského inštitútu. Záväzok prijímať kaplnku je na jeden rok, ináč členovia skupiny nemajú žiadne predpísané povinnosti, okrem tej, že prijmú Matku Božiu s Ježišom ako vzácnych Hostí a venujú im svoj čas.

V schönstattských centrách sa modlia za všetkých, ktorých navštevuje Matka Božia; modlia sa za farnosti, v ktorých sú skupiny Apoštolátu putovných kaplniek.

Čo od nás očakáva putujúca Matka Božia?  

V Evanjeliu sa nachádza text o svadbe v Kane Galilejskej. Ukázalo sa, že je nedostatok vína. P. Mária povedala sluhom: „urobte všetko, čo vám Ježiš povie“.  A On rozkázal, naplniť džbány vodou. Sluhovia priniesli vodu – urobili 1 % a zvyšok (99 %) učinil Ježiš sám. Boh potrebuje nás, našu spoluprácu, našu námahu (1 %).

Máme priniesť len „vodu nášho života“, naše každodenné starosti, choroby, trápenia, námahy a dobrú atmosféru v rodine, dobre vykonanú prácu, radosť, zriekanie a všetko, čím sú naplnené naše všedné dni. To všetko bude Ježišovi pripomínať: pozri, priniesli vodu, urob zázrak premeny.

 1. Mária túži priniesť Krista súčasnému svetu. K tomu potrebuje nás – naše áno, naše srdcia a ruky, naše ústa a nohy, naše uši a oči. Chce si nami poslúžiť, konať cez nás a viesť ľudí k Ježišovi.

Pozývam k spolupráci a záujemcovia o prijímanie putovnej kaplnky sa môžu nahlásiť telefonicky na čísle: 0908 336 281 – treba nadiktovať meno, priezvisko, adresu a telefón.     

Spracoval:      Koordinátor Schönstattského hnutia na Slovensku,

PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.,

členka Inštitútu Paní Schönstattu.

 


 

Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo Hermanovce

APK – web stránku – do farnosti